Radonmätning

r2 OVK StockholmMed vår Radonmätare får vi på kort tid en tydlig indikation på radonhalten i utrymmet du vill mäta.
Efter slutförd mätning laddas mätvärdena ner och vi får upp variationerna i en graf.
Denna graf kan sedan skrivas ut . Du ser tydligt i  grafen hur radonhalten varierar under dygnet.
Eftersom vi tydligt ser radonvariationen över tiden kan dessa data användas för att analysera olika åtgärder, såsom ventilation, tätning etc. Radonmätaren loggar även temperatur och luftfuktighet.

Hos länsstyrelsen kan du söka bidrag för att sänka radonhalten i ditt hus om det överstiger 200 Bq/m3.
Bidraget är 50 % (max 15 000 kronor) av kostnaderna för åtgärderna.

Källor till Radon

Markradon

Den luft som finns i marken har alltid hög radonhalt – allt ifrån 5 000 till 2 000 000 Bq/m3. Eftersom lufttrycket inomhus oftast är lägre än utomhus, kan radonhaltig jordluft lätt sugas in i huset. Särskilt om marken är luftgenomsläpplig och husets grund otät. Inomhus kan radonhalten då bli hög, mätningar ända upp till 80 000 Bq/m3 har gjorts. Utomhus späds radonet snabbt ut med den vanliga luften.

Så gott som alla kommuner har låtit undersöka radonsituationen och har kartor som visar områden med hög, normal eller låg risk för radon. Men om stora mängder jordluft läcker in finns alltid risk för höga radonhalter inomhus. Därför bör man mäta radon i alla bostäder med markontakt.

Byggnadsmaterial

Alla byggnadsmaterial som är baserade på sten avger radon, normalt i små mängder. Blå lättbetong däremot, avger mer radon än andra byggnadsmaterial. Blåbetong är ett alunskifferbaserat byggnadsmaterial som tillverkades mellan 1929 och 1975. Har det använts i både inner- och ytterväggar samt bjälklag, kan det bidra med radonhalter på upp till 1000 Bq/m3.

Hushållsvatten

Allt vatten som kommer från jordlager och berggrund innehåller radon. Ytvattentäkter, som sjöar och vattendrag, innehåller nästan inget radon alls. Vatten med radonhalter högre än ett par hundra Bq/l förekommer i brunnar borrade i berg, samt i kallkällor och grävda brunnar där vattnet kommer från sprickor i berget. Kommunalt vatten renas innan det går ut till hushållen och innehåller därför mycket sällan höga radonhalter.

När man använder radonhaltigt vatten i hushållet avgår en stor del av radonet till inomhusluften. En grov tumregel är om radonhalten i vattnet är 1000 Bq/l ger bidraget till inomhusluften upphov till en extra radonhalt på ca 100 Bq/m3.

Radonmätare

Den vanligaste metoden att mäta radon i inomhusluften är att använda så kallade spårfilmsdosor. En mätning med dessa tar dock väldigt lång tid. Vill du ha en snabbare och rådgivande radonmätning kan du göra en elektronisk mätning med en radonmätare. Fördelen med att mäta radonhalten med en elektronisk radonmätare är att du snabbt kan identifiera hus eller rum som har potentiella problem samt att du kan se radonvariationen över tiden.

Gränsvärden och riktvärden radon i luft
200 Bq/m3 Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål; Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2004:6 (M) samt SOSFS 1999:22 (M).
200 Bq/m3 Högsta radonhalt i nya byggnader; Boverkets författningssamling BFS 2006:12, BBR12.
400 Bq/m3 Högsta radonhalt på arbetsplatser; Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:17
2,5 MBqh/m3
och år
Högsta exponering för radon i gruvor och underjordsanläggningar under utförande; Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:17
Motsvarar ca 1500 Bq/m3 i radongas vid en arbetstid av 1600 timmar per år.

Källa: proffsmagasinet.se

Offert OVK

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi snarast.