OVK StockholmVarför OVK? (Obligatorisk ventilationskontroll)

En god ventilation i fastigheten kan innebära att fuktproblem i t ex badrum undviks.

Det ärbyggnadsägarens ansvar att se till att ventilationen är bra.

Enligt byggnadslagstiftningen skall ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader tillgodoses.

För att säkerställa detta har underhållskravet i Plan- och Bygglagen (PBL) och Lag (1994:847)

om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. (BVL) preciserats och Förordningen om

funktionskontroll av ventilationssystem tillkommit (SFS 1991:1273, rev 1992:1273). Enligt

Boverkets föreskrifter (BFS 1999:25) skall byggnader kontrolleras med intervall enligt denna.

Förordningen har en problematisk utgångspunkt eftersom kontrollen avser att ventilationssystem

skall fungera som det var tänkt med utgångspunkt från byggregelverket som gällde när

byggnationen skedde. Detta säkerställer dock inte i sig ett tillfredsställande inomhusklimat

Vem kontrollerar? 

Kontrollen skall göras av behörig besiktningsman. Sådan behörighet finns av två slag, dels

databas där du kan söka efter godkända kontrollanter. Där finns också de allmänna avtalsvillkor

för ventilationskontroll som tagits fram i samråd med HSB Riksförbund, Riksbyggen, SABO,

SBC, Svenska Kommunförbundet och Sveriges Fastighetsägarförbund.

Riksbehörighet utfärdad av något av de ackrediterade cerifieringsorganen ( Sitac, DNV eller

Swedcert), dels lokal behörighet utfärdad av kommunens byggnadsnämnd eller motsvarande. För

att bli godkänd som besiktningsman krävs utbildning, erfarenhet och lämplighet. Kontrollanterna

har en förening, FunkiS och på deras hemsida,  www.funkis.se under ”Medlemmar”

Vad kan jag göra för att få ner priset?

Fastighetsägaren kan minska på kostnaden genom att se till att:

1. Ventilationssystemet är åtkomligt, att det är lätt att komma in i lägenheterna och att prydnadssaker m m är undanplockade.

2. Drift och underhållsinstruktioner och ritningar och tidigare ovk protokoll finns tillgängliga.

3. Ha ett system för egenkontroll, dvs upprätta en enkel beskrivning av vilken kontroll ni kan göra själv, speciellt innan besiktning.
(be gärna oss om en lista)

4. Plocka fram eventuella ritningar eller tidigare Ovk protokoll.

5. Byt eventuella filter.